Vízrajzi monitoring - 2009.08.06. 20:27
Vízügyi honlap
 
 
 
A VKKI Vízügyi Igazgatóságának szerepe a vízügyi szervezetben - az egykori OVF-hez hasonlóan - az operatív, középirányítói feladatok ellátása. Hátterét az állami vízügyi alapfeladatok, kiemelten a vízgazdálkodási törvényben, valamint a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységről szóló, 22/1998. (XI.6.) KHVM rendeletben megfogalmazottak adják.
A vízrajz az előbbi alapfeladatok ellátásának hidrológiai megalapozottságát biz­tosító tevékenység, melynek eszköztárát elsősorban a hidrometria, az adat­fel­dol­gozás és hidrológiai elemzés képezi. Az elsődleges felhasználó vízkárelhárítás (beleértve a vízminőségi és aszálykár-elhárítást) és vízkészletgazdálkodás, valamint az operatív vízrajzi adatokat igénylő nemzetgazdasági ágazatok számára egyaránt meg­bíz­ható, időben rendelkezésre álló és egységes metodikán (szabályozás és mód­szertan) alapuló szolgáltatást kell nyújtani. A vízrajzi tevékenység adatgyűjtési és feldolgozási körének kiterjesztése alapján alkalmasnak kell lenni a nemzetközi (benne: EU VKI) adat­szolgáltatási kötelezettségek kiemelt részfeladatként való ellátására.

 

 

A VKKI vízrajzi feladatait a felsorolt tevékenységek - adott követelmények szerinti - szakmai hátterének biztosítása, a középtávú és operatív irányítói szerepkör ellátása adja. Ennek érdekében végzendő feladatok:
-   a vízügyi igazgatási szervek vízrajzi tevékenységének országos szintű irányítása, szakmai felügyelete, ellenőrzése;
-   az éves működési, fenntartási és beruházási tervek előkészítése, jóváhagyása;
-   a vízrajzi minőségirányítási rendszer egységességének biztosítása, alkalma­zásá­nak felügyelete és szabályozása;
-   a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos mindenkori adatforgalmi rend előkészí­tése, elrendeltetése, aktualizálása és betartásának ellenőrzése;
-   vízrajzi méréstechnikával, adatfeldolgozással és -értékeléssel kapcsolatos mód­szer­tani fejlesztések, műszaki szabályozások előkészítése, alkalmazásuk bevezetése;
-   a vízrajzi állomáshálózat működésének felügyelete, a fenntartási tevékenység koordinálása, a hálózatfejlesztési tervezés irányítása;
-   a több vízügyi szervezet vízrajzi tevékenységét érintő mérési, feldolgozási és értékelési feladatok koordinálása;
-   középtávú és távlati vízrajzi fejlesztési tervek összeállítása, részvétel a normatív szabályozások előkészítésében;
-   közreműködés és koordináció a kétoldalú határvízi egyezményeken alapuló adat­cserék és közös mérések előkészítésében, egyeztetésében és ellenőrzésében;
-   a vízgazdálkodási információs rendszer vízrajzi alrendszerének felügyelete és irányítása, a középtávú fejlesztés szakmai tervezetének és a távlati fejlesztés koncepciójának összeállítása, részvétel az ágazati igényekkel kapcsolatos összehangolásban;
-   az OMIT működéséhez szükséges vízrajzi információk, hidrológiai elemzések és előrejelzések biztosítása, a Hidrológiai Szakcsoport feladatainak ellátása;
-   eseti és rendszeres vízrajzi szakvélemények készítése, megkeresés alapján szakértői közreműködés hatósági eljárásokban;
-   pályázati lehetőségek figyelése, pályázatokon való részvétel;

 

 

Feltétlenül ellátandó - korábban háttérintézményi - feladatok:
-   központi (országos) vízjelző szolgálat fenntartása, működtetése;
-   nemzetközi operatív adatforgalom központi vízjelzéssel összefüggő része;
-   területi előrejelzési tevékenység összehangolása a központi tájékoztatási feladatokkal;
-   központi vízrajzi műszerszolgálat fenntartása, működtetése (műszer-ellenőrzés, kalibrálás, összehasonlító vizsgálatok fejlesztéshez, stb.);
-   közcélú vízrajzi adatok, feldolgozások kiadvány jellegű - jogszabályi előíráson alapuló - közzététele (Vízrajzi Évkönyv, Magyarország vízkészleteinek állapot­értékelése);
-   havi integrált hidrometeorológiai (belvíz, aszály, talajvíz) tájékoztató kiadvány készítése, közreadása;
-   országos kútkataszter vezetése.