Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(00:00):267cm   Komárom(01:00):249cm   Esztergom(01:00):232cm   Budapest(01:00):315cm   Paks(01:00):244cm   Baja(01:00):399cm   Duna Mohács(01:00):416cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
ROP

 

Dél-Alföldi Operatív Program
 
A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a - tudás és egészség régiójává - az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.
 
 
Dél-Dunántúli Operatív Program
 
Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, valamint az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban foglalt területfejlesztési célokat és prioritásokat, a Déldunántúli operatív program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön.
A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően jelen program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.
 
 
Észak-Alföldi Operatív Program
 
Az operatív program az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiáját strukturális célokká transzformáló Integrált Irányelvek mikro- és makrogazdasági célkitűzéseit mind, és a foglalkoztatási célok nagy részét (foglalkoztatási eszközök fejlesztése, befogadó piac biztosítása, piaci megfelelés, az oktatás-képzés piaci igényeknek való megfeleltetése) támogatja.
A régió fejlesztési céljai összhangban állnak a Sikeres Magyarország megteremtését célul kitűző Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, valamint a kiegyensúlyozott területi fejlődést megcélzó Országos Területfejlesztési Koncepció stratégiai céljaival. Az ÚMFT-ben nevesített horizontális célok közvetlenül vagy közvetve, mind megjelennek az operatív program struktúrájában.
A program beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság és a kohézió elvét stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, valamint a fent említett dokumentumokban foglalt területfejlesztési célokat és prioritásokat, az ÉAOP hosszú távú átfogó célja: Az Észak-alföldi régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve, a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése
 
 
Észak Magyarországi Operatív Program
 
Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a 2007-13-as tervezési időszak stratégiai kereteit, a program átfogó célja: A régió gazdasági versenyképességének javítása, miközben mérséklődnek a régión belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek. Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira, tudásbázisára és figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait, valamint a sajátos, aprófalvas településszerkezetét. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra fejlesztése, a természeti értékek, kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségi központok fejlesztése, valamint a közel azonos életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások terén található területi különbségek mérséklése.
 
A fentiek alapján a 2007-2013-as időszakra a program az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg:
1. A gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó versenyképességének
javítása;
2. A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása;
3. A társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása.
 
 
Közép-Dunántúli Operatív Program
 
A Közép-dunántúli operatív program a 6 magyar konvergencia-régió egyikeként elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) - mely a Magyar Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete (NSRK) - 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen törekszenek kielégíteni.
 
A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze.
 
 
Közép-Magyarországi Operatív Program
 
A Közép-magyarországi régió operatív programja - az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (amely Magyarország Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete) kapcsolódva - az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 2007-2013 között megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza. Kidolgozásának alapját egyrészt a régió 2007-2013-as időszakra vonatkozó stratégiai terve, másrészt a kapcsolódó ágazati fejlesztési programok jelentik. 
 
A Közép-magyarországi régió operatív programjához öt további operatív program kapcsolódik:
Az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében valósul meg a régió ERFA forrású fejlesztéseinek egy része;
A Társadalmi megújulás operatív program és az Államreform operatív program a régió ESZA forrású fejlesztéseit tartalmazza;
A Közlekedés operatív program és a Környezet és energia operatív program ad keretet a régió területén Kohéziós Alapból megvalósuló közlekedési és környezetvédelmi projekteknek.
 
Az operatív program átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett.  
Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.
 
 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
 
A Nyugat-dunántúli operatív program (NYDOP) a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (Az Új Magyarország Fejlesztési Terv [ÚMFT] Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete az Európai Unió 2007-2013-as időszakra vonatkozó Strukturális és Kohéziós Alapjának felhasználására.) 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek kielégíteni.
Az Operatív Program átfogó célja: környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében.

 

Fel Fel